وقتى صداقت یک روباه زیر سؤال می‌رود…!!!!

وقتى صداقت یک روباه زیر سؤال می‌رود…!!!! ﯾﮑﯽ ﺍﺯ کانال‌های ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ حیات‌وحش ﺭا ﭘﺨﺶ می‌کرد؛ و

ادامه ...